Translate

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รวม Link พุทวจน


        ระบบการทำงานของขันธ์ ๕  มี  รูป,   เวทนา,   สัญญา,   สังขาร,   วิญญาณ,  นี้เรียกว่า ขันธ์๕ หรือสังขารทั้งหลาย...   วิญญาณ เป็นเอกภาวะ  วิญญาณทำหน้าทีเป็นตัวรู้ เป็นผู้รู้ เท่านั้น วิญญาณไปรู้แล้วก็ดับ  ทำหน้าที่รู้เสร็จก็ดับ แล้วเกิดไปรู้ที่ใหม่ รู้แล้วก็ดับ  วิญญาณจะไม่ไปรู้ที่อื่น วิญญาณจะทำหน้าที่รู้อยู่เพียง สี่ ที่เท่านั้น  คื่อ  ๑.วิญญาณจะทำหน้าที่ รู้ที่รูป, ๒.วิญญาณจะทำหน้าที่รู้ที่เวทนา,   ๓.วิญญาณจะทำหน้าที่รู้ที่ สัญญา    ๔.วิญญาณจะทำหน้าที่ รู้ที่ สังขาร

๑. วิญญาณ  รู้ที่รูป  คือ   รู้ รู้เย็น, ร้อน,  อ่อน,  แข็ง,  รู้ธาตุทั้ง๔  ดิน,  น้ำ,  ไฟ,  ลม, ( รู้  ของแข็ง,  ของเหลว, ก๊าซ,  พลังงาน, )
๒. วิญญาณรู้เวทนา  คือ รู้ว่าสุข     รู้ว่าทุกข์     รู้อุเบกขาเมื่อสภาวะจิตเป็นกลางๆ
๓. วิญญาณรู้สัญญา  คือ     รู้สิ่งที่จำได้หมายรู้       รู้ความทรงจำ
๔. วิญญาณรู้สังขาร   คือ    รู้สิ่งนึกคิด  รู้การนึกคิดปรุงแต่ง   รู้สิ่งนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลาย

รูป,    เวทนา,    สัญญา,    สังขาร,    เป็นนานาภาวะ เป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของวิญญาณ   วิญญาณเวียนรู้อยู่เพียงสี่ที่เท่านี้  รู้แล้วก็ดับ  รู้แล้วก็ดับ             รูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร,วิญญาณ เป็นสมุทัย   เหตุเกิดแห่งทุกข์ ปฏิจจสมุปบาท  (สายเกิด)     ขันธ์ทั้ง๕  มี           รูป  เวทนา  สัญญา  สัขาร  วิญญาณ เมื่อรวมกันแล้วจะ เป็น สรรพภาวะ   
เมื่อละวาง  ขันธ์ทั้ง ๕ ได้แล้ว   จิตย่อมหลุดพ้นแล้วด้วยดี   จิตเป็นนิโรธความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ปฏิจจสมุปบาท  (สายดับ)      นิพพาน         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น